Keywords
BuilderClick.com ศูนย์รวมข้อมูลวัสดุ-อุปกรณ์-บริการกว่า 20,000 รายการ พร้อมทุกข่าวสารในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

BuilderClick.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างไว้อย่างครบครัน ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และบริการ ในรูปแบบข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และชัดเจนทั้งรายละเอียดและภาพประกอบ เพรียบพร้อมด้วยข่าวสาร บทความ ที่เป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างใช้ในการค้นหาข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและบริการซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดซื้อ การบริหารโครงการ ตลอดจนศึกษาไว้เป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจในการทำธุรกิจในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

BuilderClick.com พัฒนาโดยบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อการตลาดในด้านต่าง ๆ มานานร่วม 30 ปี โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวงการก่อสร้าง อาทิ งานแสดงสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อรวมข้อมูลวัสดุก่อสร้าง


 
Username
Password
Visitor Exhibitor
Forget Register